Zoekopdracht
Sluit dit zoekvak.

ALGEMENE VOORWAARDEN TOUR DE RETRO

 • Deelname aan TOUR DE RETRO van Connecting Minds BV is geheel op eigen risico.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze toertocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van
  medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Als je ingeschreven bent kun je niet meer annuleren en is er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord goed zichtbaar te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een goede fietshelm is gedurende de gehele toertocht verplicht.
  Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn vantoepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2, mits dit geen hinder veroorzaakt.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers en bewoners.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgvoertuigen is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.
 • De kortingsbon voor retro-cycling.com is maximaal geldig tot 25 juni 2024.

Deelnemer verklaart:

 • Kennis te hebben genomen van het (gedrags)reglement en zich daaraan te houden.
 • Deel te nemen aan TOUR DE RETRO van Connecting Minds BV op eigen risico.
 • Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is.
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.